Nội dung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý về lĩnh vực ngân hàng

Ngày 26/12/2018, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 39/2018/TT-NHNN hướng dẫn về thành lập, tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Theo đó, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập phải bao gồm các nội dung tối thiểu sau đây:

  • Những quy định chung;

  • Nguyên tắc làm việc;

  • Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản lý; quyền, nghĩa vụ của Chủ tịch, thành viên Hội đồng quản lý;

  • Kinh phí hoạt động và thù lao của Hội đồng quản lý;

  • Cơ chế hoạt động;

  • Mối quan hệ giữa Hội đồng quản lý với người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập;

  • Mối quan hệ giữa Hội đồng quản lý với cơ quan quản lý cấp trên;

  • Mối quan hệ giữa Hội đồng quản lý và cấp ủy đơn vị sự nghiệp công lập;

  • Chế độ thông tin, báo cáo và quản lý văn bản, tài liệu của Hội đồng quản lý.

Xem chi tiết tại Thông tư 39/2018/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 11/02/2019.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

199

Văn bản liên quan