Nội dung tập sự hành nghề đấu giá

Thông tư 06/2017/TT-BTP đã được Bộ Tư pháp ban hành vào ngày 16/5/2017 nhằm quy định cụ thể những nội dung trong tập sự hành nghề đấu giá.

Theo đó Thông tư 06 quy định nội dung tập sự hành nghề đấu giá gồm:

  • Kỹ năng soạn thảo hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản; kỹ năng kiểm tra tính xác thực, tính hợp pháp của các giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng, quyền được bán tài sản đối với các loại tài sản đấu giá.

  • Kỹ năng xây dựng Quy chế cuộc đấu giá, niêm yết, thông báo công khai việc đấu giá và các văn bản khác liên quan đến việc tổ chức đấu giá.

  • Kỹ năng điều hành cuộc đấu giá theo các hình thức đấu giá, phương thức đấu giá.

  • Các kỹ năng và công việc khác liên quan đến việc tổ chức đấu giá do đấu giá viên hướng dẫn phân công.

Xem chi tiết Thông tư 06/2017/TT-BTP có hiệu lực từ ngày 01/7/2017.

-Thảo Uyên-

Gởi câu hỏi

111

Văn bản liên quan