Nội dung thanh tra chuyên ngành khoa học công nghệ của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng là cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành mới được quy định tại Nghị định 27/2017/NĐ-CP.

Nội dung thanh tra chuyên ngành của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng bao gồm:

  • Hoạt động về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa; hoạt động đánh giá sự phù hợp; hoạt động công nhận các tổ chức đánh giá sự phù hợp và các hoạt động khác thuộc phạm vi quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

  • Hoạt động sử dụng đơn vị đo; giữ, duy trì, bảo quản chuẩn đo lường; sản xuất, nhập khẩu, lưu thông, sử dụng phương tiện đo, chuẩn đo lường; kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường; sản xuất, nhập khẩu, lưu thông hàng đóng gói sẵn; thực hiện phép đo và các hoạt động khác thuộc phạm vi quản lý nhà nước về đo lường.

Xem chi tiết tại Nghị định 27/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ 15/3/2017, sửa đổi Nghị định 213/2013/NĐ-CP.

Gởi câu hỏi

107

Văn bản liên quan