Nội dung thanh tra pháp luật trong hoạt động đấu thầu

Ngày 26/11/2014, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư 08/2014/TT-BKHĐT hướng dẫn Nghị định 216/2013/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Kế hoạch và Đầu tư.

Theo đó, Thông tư 08 quy định chi tiết nội dung thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực đấu thầu như sau:

Trong lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch đấu thầu, kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, tiến hành thanh tra việc thực hiện, chấp hành các quy định về:

  • Trình tự, thủ tục, thẩm quyền lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch đấu thầu, kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư, kế hoạch lựa chọn nhà thầu;
  • Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu, kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư;
  • Điều chỉnh kế hoạch đấu thầu, kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư, kế hoạch lựa chọn nhà thầu (nếu có).

Trong lựa chọn nhà thầu, lựa chọn nhà đầu tư, tiến hành thanh tra việc thực hiện các quy định về:

  • Lập, thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu;
  • Đánh giá, thẩm định hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, kết quả lựa chọn nhà đầu tư;
  • Thời gian thực hiện các gói thầu, dự án theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu, kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư đã được phê duyệt.

Thông tư 08/2014/TT-BKHĐT có hiệu lực thi hành từ ngày 15/01/2015.

- Thủy Phú - 

Gởi câu hỏi

114

Văn bản liên quan