Nội dung thanh tra pháp luật về doanh nghiệp và đăng ký doanh nghiệp

Mới đây, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư 08/2014/TT-BKHĐT quy định chi tiết Nghị định 216/2013/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Kế hoạch và Đầu tư, có hiệu lực từ ngày 15/01/2015.

Theo đó, công tác thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong lĩnh vực doanh nghiệp và đăng ký doanh nghiệp bao gồm các nội dung chi tiết sau:

Việc chấp hành quy định về thành lập, đăng ký kinh doanh các loại hình doanh nghiệp, các đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp và hộ kinh doanh:

Đối với Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh, cấp huyện, thanh tra việc chấp hành quy định về:

 • Tiếp nhận, thụ lý giải quyết hồ sơ đăng ký, thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, Chi nhánh/Văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và hộ kinh doanh;
 • Thời hạn cấp Giấy chứng nhận (GCN) đăng ký doanh nghiệp, GCN hoạt động của Chi nhánh/Văn phòng đại diện, GCN đăng ký hộ kinh doanh;
 • Sao lưu hồ sơ, tài liệu; việc cung cấp thông tin đăng ký doanh nghiệp;
 • Tổng hợp báo cáo kết quả đăng ký doanh nghiệp;
 • Việc kiểm tra hoạt động của doanh nghiệp, Chi nhánh/Văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và hộ kinh doanh;
 • Việc thu hồi GCN đăng ký doanh nghiệp, GCN hoạt động của Chi nhánh/Văn phòng đại diện, GCN đăng ký hộ kinh doanh;
 • Giải quyết khiếu nại, kiến nghị, phản ánh liên quan việc thành lập, đăng ký doanh nghiệp, Chi nhánh/Văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và hộ kinh doanh;

Đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh và Chi nhánh/Văn phòng đại diện, gồm:

 • Việc kê khai nội dung đăng ký doanh nghiệp, Chi nhánh/Văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và hộ kinh doanh;
 • Việc thực hiện đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, hộ kinh doanh, Chi nhánh/Văn phòng đại diện (nếu có) theo quy định;
 • Việc thực hiện quy định về người đăng ký thành lập doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật; việc thuê Giám đốc doanh nghiệp tư nhân.

Việc chấp hành các nội dung trong GCN đăng ký doanh nghiệp đối với các loại hình doanh nghiệp, GCN đăng ký kinh doanh đối với hộ kinh doanh, cụ thể thanh tra:

 • Việc thực hiện các quy định về đăng ký trụ sở chính của doanh nghiệp và địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh;
 • Việc thực hiện quy định về treo biển hiệu của doanh nghiệp, Chi nhánh/Văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và hộ kinh doanh;
 • Việc thực hiện quy định về đăng ký góp vốn của doanh nghiệp, thời hạn góp vốn và cấp GCN phần vốn góp;
 • Việc thực hiện quy định về lập và lưu giữ sổ đăng ký thành viên, sổ đăng ký cổ đông;
 • Việc thực hiện quy định về tạm ngừng kinh doanh.

Việc chấp hành các quy định về tổ chức bộ máy, quản lý, điều hành hoạt động của các loại hình doanh nghiệp, bao gồm:

 • Việc thực hiện chế độ lưu giữ hồ sơ, tài liệu và con dấu tại trụ sở chính của doanh nghiệp;
 • Việc thành lập và hoạt động của Ban kiểm soát (nếu có);
 • Việc thực hiện quy định về trình tự, thủ tục tiến hành họp Đại hội cổ đông, Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên;
 • Việc bổ nhiệm người giữ các chức danh quản lý, Giám đốc (Tổng Giám đốc) của doanh nghiệp.

Việc chấp hành các quy định về chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi, giải thể các loại hình doanh nghiệp

Đối với Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh, thanh tra quy định pháp luật về việc:

 • Tiếp nhận, xử lý, giải quyết đối với yêu cầu chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi, giải thể các loại hình doanh nghiệp;
 • Thu hồi GCN đăng ký doanh nghiệp trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi, giải thể;

Đối với doanh nghiệp, thanh tra:

 • Việc thực hiện các trình tự, thủ tục tiến hành giải thể doanh nghiệp;
 • Việc thông báo về việc chấm dứt tồn tại đối với doanh nghiệp bị chia, tách, hợp nhất, sáp nhập.

Thanh tra việc chấp hành các quy định về cung cấp, công bố thông tin đăng ký doanh nghiệp, bao gồm:

Đối với Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh, cấp huyện, gồm:

 • Việc phối hợp xây dựng, quản lý, vận hành Hệ thống thông tin doanh nghiệp quốc gia, Hệ thống thông tin về hộ kinh doanh trên địa bàn;
 • Việc cung cấp thông tin về đăng ký doanh nghiệp, hộ kinh doanh khi có yêu cầu.

Đối với doanh nghiệp, gồm: 

 • Việc thực hiện quy định về cung cấp thông tin nội dung đăng ký kinh doanh cho Phòng đăng ký kinh doanh theo quy định;
 • Việc thực hiện các quy định về công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia;
 • Việc thực hiện các quy định về tạm ngừng kinh doanh, giải thể doanh nghiệp, chấm dứt hoạt động đối với chi nhánh, Văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh;
 • Việc thực hiện thông báo khi cho thuê doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân.

Chi tiết xem thêm Thông tư 08/2014/TT-BKHĐT.

- Thủy Phú - 

Gởi câu hỏi

153

Văn bản liên quan