Nội dung thỏa thuận quốc tế theo Pháp lệnh ký kết và thực hiện TTQT

Pháp lệnh ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế 2007 được ban hành ngày 20/4/2007. Một trong những nội dung cơ bản được quy định tại Pháp lệnh này là quy định về nội dung thỏa thuận quốc tế.

Theo đó, Pháp lệnh ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế 2007 quy định, thỏa thuận quốc tế là cam kết bằng văn bản về hợp tác quốc tế được ký kết nhân danh cơ quan nhà nước ở trung ương, cơ quan cấp tỉnh, cơ quan trung ương của tổ chức trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình với một hoặc nhiều bên ký kết nước ngoài, trừ các nội dung sau đây:

  • Hòa bình, an ninh, biên giới, lãnh thổ, chủ quyền quốc gia;
  • Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, tương trợ tư pháp;
  • Tham gia tổ chức quốc tế liên chính phủ;
  • Hỗ trợ phát triển chính thức thuộc quan hệ cấp Nhà nước hoặc Chính phủ Việt Nam;
  • Các vấn đề khác thuộc quan hệ cấp Nhà nước hoặc Chính phủ theo quy định của pháp luật.

Thỏa thuận quốc tế được ký kết với tên gọi là Thỏa thuận, Bản ghi nhớ, Biên bản thỏa thuận, Biên bản trao đổi, Chương trình hợp tác, Kế hoạch hợp tác hoặc tên gọi khác.

Xem thêm các nội dung liên quan tại: Pháp lệnh ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế 2007 có hiệu lực thi hành ngày 01/7/2007. 

Gởi câu hỏi

370

Văn bản liên quan