Nội dung, thời gian thực hiện báo cáo công tác thi hành án Quân đội

Ngày 03/01/2019, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng vừa ký ban hành Thông tư 01/2019/TT-BQP quy định chế độ báo cáo công tác của Ngành Thi hành án Quân đội.

Cụ thể, nội dung, thời gian thực hiện báo cáo công tác của Ngành Thi hành án Quân đội được hướng dẫn tại Thông tư 01/2019/TT-BQP như sau:

thi hanh an quan doi, bao cao, thong tu 01/2019/TT-BQP

1. Báo cáo định kỳ

  • Nội dung: Báo cáo việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước, quản lý chuyên ngành về thi hành án dân sự trong Quân đội, kết quả thực hiện các nhiệm vụ được Bộ Quốc phòng giao.

  • Thời gian:

    • Ngày lập báo cáo là ngày kế tiếp của ngày kết thúc kỳ báo cáo;

    • Ngày gửi báo cáo là ngày ghi trên dấu bưu điện, quân bưu, ngày fax, truyền số liệu báo cáo hoặc ngày nhận báo cáo nếu báo cáo trực tiếp;

    • Trường hợp ngày lập báo cáo, ngày gửi báo cáo trùng với ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết thì ngày lập báo cáo, ngày gửi báo cáo là ngày làm việc đầu tiên sau ngày nghỉ.

2. Báo cáo đột xuất, báo cáo chuyên đề

  • Nội dung, thời gian báo cáo thực hiện theo yêu cầu quản lý nhà nước, quản lý chuyên ngành về thi hành án dân sự trong Quân đội, theo yêu cầu nhiệm vụ hoặc yêu cầu của cơ quan chức năng, người có thẩm quyền.

3. Báo cáo thống kê thi hành án dân sự

  • Nội dung, thời gian báo cáo thực hiện theo quy định của pháp luật về thống kê, thống kê thi hành án dân sự và quy định của Bộ Tư pháp.

Xem thêm nội dung liên quan tại Thông tư 01/2019/TT-BQP có hiệu lực từ 25/02/2019.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

55

Văn bản liên quan