Nội dung thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ Luật sư

Ngày 15/3/2019, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư 02/2019/TT-BTP quy định nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư.

Cụ thể, tùy thuộc vào yêu cầu bồi dưỡng bắt buộc hàng năm, nội dung bồi dưỡng bao gồm một hoặc một số nội dung sau đây:

  • Đạo đức và ứng xử nghề nghiệp của luật sư;
  • Cập nhật, bổ sung kiến thức pháp luật;
  • Kỹ năng hành nghề luật sư và kỹ năng hỗ trợ cho hoạt động hành nghề luật sư;
  • Kỹ năng quản trị tổ chức hành nghề luật sư.

Việc bồi dưỡng được tổ chức dưới hình thức khóa bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư hoặc trao đổi kinh nghiệm hành nghề luật sư.

Cũng theo Thông tư 02/2019/TT-BTP, tổ chức thực hiện bồi dưỡng bao gồm:

  • Liên đoàn luật sư Việt Nam (Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam, Câu lạc bộ luật sư thương mại quốc tế Việt Nam thuộc Liên đoàn luật sư Việt Nam).
  • Đoàn luật sư.
  • Cơ sở đào tạo nghề luật sư.

Xem thời gian tham gia bồi dưỡng tại Thông tư 02/2019/TT-BTP có hiệu lực từ ngày 05/5/2019.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

255

Văn bản liên quan