Nội dung tối thiểu khi bán CP lần đầu theo phương thức dựng sổ

Ngày 11/4/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 21/2019/TT-BTC hướng dẫn việc bán cổ phần lần đầu và chuyển nhượng vốn nhà nước theo phương thức dựng sổ.

Theo đó, phương án bán cổ phần lần đầu theo phương thức dựng sổ là một phần trong phương án cổ phần hóa theo quy định tại Nghị định 126/2017/NĐ-CP, tối thiểu bao gồm các nội dung sau:

  • Số lượng cổ phần chào bán theo phương thức dựng sổ;

  • Khoảng giá dựng sổ được xây dựng nhằm phản ánh nhu cầu thị trường về cổ phần được chào bán là cơ sở để xác định giá mở sổ, khoảng giá dựng sổ tối đa không quá 20% tính từ giá khởi điểm;

  • Cơ cấu cổ phần bán cho nhà đầu tư theo phương thức dựng sổ: tỷ lệ cổ phần bán cho nhà đầu tư công chúng, tỷ lệ cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược;

  • Tỷ lệ (% vốn điều lệ) và số lượng cổ phần tối đa bán cho nhà đầu tư nước ngoài;

  • Nguyên tắc ưu tiên xác định giá phân phối;

  • Xác định điều kiện dựng sổ;

  • Phương án xử lý trong trường hợp hủy sổ lệnh;

  • Các nội dung bảo lãnh phát hành;

  • Tổ chức quản lý sổ lệnh.

Xem toàn văn quy định tại Thông tư 21/2019/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 03/6/2019.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

73

Văn bản liên quan