NSNN sẽ bảo đảm kinh phí về phòng, chống thiên tai năm 2020

Đây là nội dung đáng chú ý tại Thông tư 85/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định quy định việc quản lý, sử dụng kinh phí phục vụ hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai và Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp, ban hành ngày 01/10/2020.

NSNN sẽ bảo đảm kinh phí về phòng, chống thiên tai năm 2020 , Thông tư 85/2020/TT-BTC

NSNN sẽ bảo đảm kinh phí về phòng, chống thiên tai năm 2020 (Ảnh minh họa)

Cụ thể, tại Điều 2 Thông tư 85/2020/TT-BTC quy định ngân sách trung ương bảo đảm kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, Tổ giúp việc của thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai; Ban Chỉ huy cấp Bộ, Văn phòng thường trực hoặc cơ quan chuyên môn làm nhiệm vụ của Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy cấp Bộ.

Kinh phí được bố trí trong dự toán chi thường xuyên hàng năm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (đối với Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, Tổ giúp việc của thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai); dự toán chi thường xuyên của các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (đối với Ban Chỉ huy cấp Bộ, Văn phòng thường trực hoặc cơ quan chuyên môn làm nhiệm vụ của Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy cấp Bộ).

Đồng thời, ngân sách địa phương bảo đảm kinh phí hoạt động của Ban Chỉ huy cấp tỉnh, huyện, xã và được bố trí trong dự toán chi thường xuyên hàng năm của cơ quan được giao nhiệm vụ Ban Chỉ huy, bộ phận làm nhiệm vụ của Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy cấp tỉnh, huyện, bộ phận thường trực của Ban Chỉ huy cấp xã.

Ngoài ra còn có các nguồn kinh phí khác theo quy định của pháp luật khác.

Chi tiết xem thêm quy định tại Thông tư 85/2020/TT-BTC, có hiệu lực từ 01/12/2021.

Lê Vy

Gởi câu hỏi

130

Văn bản liên quan