Nữ thành viên CQVN ở nước ngoài được phụ cấp hàng tháng 5% mức sinh hoạt

Đây là một trong những quy định về chế độ phụ cấp đối với thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài tại Nghị định 08/2019/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành vào ngày 23/01/2019.

Theo đó, chế độ phụ cấp đối với thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài được Nghị định 08 quy định như sau:

  • Đại sứ, Người đứng đầu cơ quan Việt Nam ở nước ngoài được cấp có thẩm quyền giao kiêm nhiệm công tác tại nước khác hoặc tổ chức quốc tế ở nước khác được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm địa bàn như sau: Kiêm nhiệm từ một đến hai nước hoặc tổ chức quốc tế ở nước khác được hưởng mức 15% mức sinh hoạt phí cơ sở nhân với hệ số địa bàn; kiêm nhiệm từ ba nước hoặc tổ chức quốc tế ở nước khác trở lên được hưởng mức 20% mức sinh hoạt phí cơ sở nhân với hệ số địa bàn.

  • Trường hợp cơ quan Việt Nam ở nước ngoài không bố trí đủ số thành viên theo biên chế được duyệt, thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài được cấp có thẩm quyền giao kiêm nhiệm công việc do biên chế khác dự kiến phụ trách thì được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm mức 15% mức sinh hoạt phí cơ sở nhân với hệ số địa bàn.

  • Nữ thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài được hưởng phụ cấp hàng tháng mức 5% mức sinh hoạt phí cơ sở nhân với hệ số địa bàn.

Xem chi tiết Nghị định 08/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 11/3/2019.

-Thảo Uyên-

Gởi câu hỏi

162

Văn bản liên quan