Phải kê khai thông tin đăng ký cấp chứng thư số

Thông tư 67/2018/TT-BTC đã được Bộ Tài chính ban hành ngày 08/8/2018 hướng dẫn việc quản lý, vận hành, trao đổi và khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công.

Theo quy định mới, việc quản lý chứng thư số trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công được thực hiện như sau:

  • Chứng thư số được cấp cho các cán bộ quản trị thuộc Bộ Tài chính, cơ quan tài chính của các Bộ, cơ quan trung ương; Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Mỗi cán bộ quản trị được cấp một chứng thư số.

  • Cán bộ quản trị phải kê khai thông tin đăng ký cấp chứng thư số và nội dung sửa đổi, bổ sung Thông tư 67 (nếu có), gửi Bộ Tài chính tổng hợp, phối hợp với Ban cơ yếu Chính phủ để làm thủ tục cấp chứng thư số. Thời hạn cán bộ quản trị nhận chứng thư số tối đa không quá 03 ngày làm việc, kể từ ngày Ban cơ yếu Chính phủ cấp chứng thư số.

  • Việc quản lý chứng thư số thực hiện theo quy định tại Thông tư 08/2016/TT-BQP và nội dung sửa đổi, bổ sung Thông tư này (nếu có).

Xem thêm Thông tư 67/2018/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 01/9/2018.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

295

Văn bản liên quan