Phẩm chất chính trị và đạo đức nghề nghiệp của Giám đốc TTGDTX

Mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư 42/2010/TT-BGDĐT về Quy định Chuẩn giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên, trong đó quy định về phẩm chất chính trị và đạo đức nghề nghiệp của Giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên.

đạo đức nghề nghiệp của GĐTTGDTX, Thông tư 42/2010/TT-BGDĐT

Phẩm chất chính trị và đạo đức nghề nghiệp của Giám đốc TTGDTX (Ảnh minh họa)

Theo đó, tại Điều 4 Thông tư 42/2010/TT-BGDĐT quy định về Tiêu chuẩn phẩm chất chính trị và đạo đức nghề nghiệp như sau:

- Tiêu chí 1. Phẩm chất chính trị:

 • Yêu Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, vì lợi ích dân tộc, vì hạnh phúc nhân dân, trung thành với Đảng Cộng sản Việt Nam;

 • Hiểu biết và chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; quy chế, quy định của ngành, của địa phương;

 • Tích cực tham gia các hoạt động chính trị - xã hội, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công dân;

 • Tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí; thực hành tiết kiệm.

- Tiêu chí 2. Đạo đức nghề nghiệp:

 • Rèn luyện và giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo;

 • Trung thực, thẳng thắn, tâm huyết với nghề nghiệp và có trách nhiệm trong quản lý trung tâm;

 • Ngăn ngừa và kiên quyết đấu tranh chống những biểu hiện tiêu cực, không lợi dụng chức vụ vì mục đích cá nhân;

 • Đảm bảo dân chủ trong hoạt động của trung tâm.

- Tiêu chí 3. Lối sống, tác phong:

 • Có lối sống lành mạnh, phù hợp với bản sắc văn hoá dân tộc;

 • Có tác phong làm việc khoa học, sư phạm, năng động, linh hoạt và sáng tạo;

 • Giao tiếp và ứng xử đúng mực, có hiệu quả;

 • Quyết đoán, có bản lĩnh đổi mới.

Xem thêm chi tiết tại: Thông tư 42/2010/TT-BGDĐT, có hiệu lực từ ngày 15/02/2011.

Nguyên Phú 

Gởi câu hỏi

92

Văn bản liên quan