Phạm vi điều tra thống kê Ngành Tư pháp theo quy định mới

Đây là nội dung quan trọng được quy định tại Thông tư 03/2019/TT-BTP quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp.

Theo quy định tại Thông tư 03/2019/TT-BTP, Bộ trưởng Bộ Tư pháp quyết định các cuộc điều tra thống kê của Ngành Tư pháp để thu thập thông tin thống kê trong các trường hợp sau:

  • Các cuộc điều tra thống kê được phân công trong Chương trình điều tra thống kê quốc gia.

  • Các cuộc điều tra thống kê ngoài Chương trình điều tra thống kê quốc gia gồm:

    • Điều tra thống kê để bổ sung thông tin từ các tổ chức có thực hiện chế độ báo cáo thống kê;

    • Điều tra thống kê để thu thập các thông tin thống kê khi có nhu cầu đột xuất;

    • Các cuộc điều tra khác thuộc thẩm quyền của Bộ Tư pháp.

Cũng theo Thông tư 03/2019/TT-BTP, việc chỉnh lý, bổ sung số liệu trong báo cáo thống kê được thực hiện như sau:

  • Việc chỉnh lý, bổ sung số liệu thống kê được áp dụng trong trường hợp số liệu thống kê trong những báo cáo thống kê còn thiếu hoặc chưa đảm bảo tính chính xác, hợp lý.

  • Việc chỉnh lý, bổ sung báo cáo thống kê được thực hiện bằng hình thức văn bản giấy hoặc văn bản điện tử, tiện ích báo cáo trên phần mềm thống kê Ngành Tư pháp, trong đó ghi rõ thời gian lập báo cáo và có chữ ký, đóng dấu hoặc xác nhận bằng chữ ký số của Thủ trưởng đơn vị nơi lập báo cáo thống kê.

Xem toàn văn quy định tại Thông tư 03/2019/TT-BTP có hiệu lực từ ngày 15/5/2019.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

154

Văn bản liên quan