Phân bổ và giao dự toán NSNN trong lĩnh vực an ninh, trật tự xã hội

Đây là nội dung đáng chú ý được quy định tại Thông tư 55/2017/TT-BTC đã được Bộ Tài chính ban hành vào ngày 19/5/2017 nhằm quy định chi tiết về việc quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước đối với hoạt động thuộc lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội

Theo đó, Thông tư 55 quy định sau khi được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính giao dự toán ngân sách nhà nước, Bộ Công an thực hiện phân bổ và giao dự toán chi ngân sách cho các đơn vị dự toán cấp 2 (hoặc đơn vị dự toán có quan hệ trực tiếp với đơn vị dự toán cấp 1), đồng thời ủy quyền cho đơn vị cấp 2 phân bổ và giao dự toán cho đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc.

Việc phân bổ và giao dự toán cho các đơn vị sử dụng ngân sách thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và phải thực hiện:

  • Phân bổ hết dự toán ngân sách được giao, chi tiết theo từng lĩnh vực, nhiệm vụ thu, chi ngân sách.

  • Phân định rõ hình thức thực hiện nhiệm vụ chi ngân sách bằng rút dự toán từ Kho bạc nhà nước hoặc lệnh chi tiền.

  • Lưu ý,các nhiệm vụ chi được thực hiện theo hình thức rút dự toán và lệnh chi tiền theo quy định tại 

  • Dự toán ngân sách giao cho các đơn vị sử dụng ngân sách phải bao gồm kinh phí thực hiện mua sắm tập trung và cấp, trang bị bằng hiện vật.

Đồng thời, Thông tư 55 còn quy định kết quả phân bổ và giao dự toán ngân sách cho các đơn vị trực thuộc phải gửi Bộ Tài chính, Kho bạc nhà nước và Kho bạc nhà nước nơi giao dịch (gửi thông qua đơn vị sử dụng ngân sách bản chi tiết dự toán ngân sách của đơn vị) để thực hiện.

  • Bộ Tài chính thực hiện kiểm tra phân bổ và giao dự toán của Bộ Công an. Trường hợp phát hiện việc phân bổ không đúng tổng mức và chi tiết theo từng lĩnh vực, nhiệm vụ của dự toán ngân sách được giao; không đúng chính sách, chế độ quy định, thì chậm nhất 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo, Bộ Tài chính yêu cầu Bộ Công an điều chỉnh lại.

  • Căn cứ dự toán ngân sách nhà nước được cấp có thẩm quyền giao và kết quả phân bổ dự toán ngân sách nhà nước, Kho bạc nhà nước thực hiện hạch toán ghi sổ kế toán, không đăng nhập số liệu dự toán chi ngân sách nhà nước của các đơn vị trực thuộc Bộ Công an vào hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc (TABMIS).

Đối với Công an, Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy địa phương: Sau khi có quyết định giao dự toán của Ủy ban nhân dân địa phương, công an, cảnh sát phòng cháy và chữa cháy địa phương báo cáo lên cấp trên theo từng cấp cho đến Bộ Công an để tổng hợp chung.

Việc phân bổ và giao dự toán cho các đơn vị sử dụng ngân sách phải hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm trước.

Xem chi tiết Thông tư 55/2017/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 06/7/2017.

-Thảo Uyên-

Gởi câu hỏi

101

Văn bản liên quan