Phân chia ngân sách nhà nước của doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước

Ngày 11/4/2016 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 61/2016/TT-BTC quy định cụ thể về việc Phân chia ngân sách nhà nước của doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước.

Theo đó, việc phân chia ngân sách nhà nước của doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước được Thông tư 61 quy định như sau:

  • Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ nộp ngân sách nhà nước quy định tại Điều này của doanh nghiệp Trung ương được phân chia 100% cho ngân sách Trung ương. Doanh nghiệp thực hiện nộp vào tài Khoản thu ngân sách nhà nước mở tại Sở giao dịch kho bạc nhà nước Trung ương.

  • Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ nộp ngân sách nhà nước của doanh nghiệp địa phương được phân chia 100% cho ngân sách địa phương. Doanh nghiệp thực hiện nộp vào tài Khoản thu ngân sách nhà nước mở tại kho bạc nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính.

Xem chi tiết Thông tư 61/2016/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 26/5/2016.

-Thảo Uyên-

Gởi câu hỏi

86

Văn bản liên quan