Phân loại đối tượng kiểm tra của Sở, Phòng giáo dục và đào tạo

Thông tư 24/2016/TT-BGDĐT đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo ký ban hành Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ cộng tác viên thanh tra giáo dục.

Theo đó, Giám đốc sở giáo dục và đào tạo, Trưởng phòng giáo dục và đào tạo là người quyết định phương pháp kiểm tra, hình thức kiểm tra và tiến hành kiểm tra. Đối tượng kiểm tra gồm:

  • Đối tượng kiểm tra của sở giáo dục và đào tạo: Là các phòng giáo dục và đào tạo, cơ sở giáo dục trực thuộc sở, cơ quan, tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý chuyên môn của sở giáo dục và đào tạo và thẩm quyền quản lý theo phân cấp của UBND tỉnh.

  • Đối tượng kiểm tra của phòng giáo dục và đào tạo: Là các cơ sở giáo dục, cơ quan, tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý chuyên môn của phòng giáo dục và đào tạo và thẩm quyền quản lý theo phân cấp của UBND cấp huyện.

Xem phương pháp kiểm tra tại Thông tư 24/2016/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 29/12/2016.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

69

Văn bản liên quan