Phân phối lợi nhuận TCTD do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

Phân phối lợi nhuận TCTD do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ
Kim Linh

Lợi nhuận của tổ chức tín dụng sau khi bù đắp lỗ năm trước theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, phần lợi nhuận còn lại được phân phối theo thứ tự.

 

Theo đó, thứ tự phân phối lợi nhuận như sau:

 • Chia lãi cho các bên góp vốn liên kết theo quy định của hợp đồng kinh tế đã ký kết (nếu có).
 • Bù đắp khoản lỗ của các năm trước đã hết thời hạn được trừ vào lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định.
 • Lợi nhuận còn lại sau khi trừ các khoản quy định trên được phân phối theo thứ tự sau:
  • Trích 5% vào quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, mức tối đa của quỹ này không vượt quá mức vốn điều lệ của tổ chức tín dụng;
  • Trích 10% vào quỹ dự phòng tài chính;
  • Trích tối đa 25% vào quỹ đầu tư phát triển;
  • Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi cho người lao động trong tổ chức tín dụng
  • Trích quỹ thưởng người quản lý tổ chức tín dụng, kiểm soát viên
  • Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ quy định trên phải nộp về ngân sách nhà nước.

Xem thêm tại Nghị định 93/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ 25/9/2017.

Gởi câu hỏi

242

Văn bản liên quan