Phí bảo lãnh vay vốn được tính trên số tiền vay được bảo lãnh

Nội dung này được quy định cụ thể tại Thông tư 47/2014/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số nội dung Quyết định 03/2011/QĐ-TTg ngày 10/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành quy chế bảo lãnh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa vay vốn tại ngân hàng thương mại.

Theo đó, phí thẩm định hồ sơ, phí bảo lãnh và sử dụng phí bảo lãnh vay vốn thực hiện theo quy định tại Điều 9 Quy chế bảo lãnh ban hành kèm theo Quyết định 03/2011/QĐ-TTg.

Một số nội dung được quy định cụ thể như sau:

  • Phí thẩm định hồ sơ được thu một lần khi doanh nghiệp nộp đủ hồ sơ đề nghị bảo lãnh vay vốn theo quy định cho Ngân hàng Phát triển và không hoàn lại trong trường hợp không được chấp thuận bảo lãnh;
  • Phí bảo lãnh vay vốn được tính trên số tiền vay (gốc và lãi) được bảo lãnh.

Ngoài ra, Ngân hàng Phát triển có trách nhiệm hạch toán, quản lý và sử dụng số tiền phí bảo lãnh vay vốn thu được theo quy định.

Xem chi tiết quy định tại Thông tư 47/2014/TT-BTC có hiệu lực từ 06/6/2014.

-- Thu Ba --

Gởi câu hỏi

61

Văn bản liên quan