Phí sử dụng bản đồ địa hình quốc gia in trên giấy là bao nhiêu?

Đây là nội dung đáng chú ý được quy định tại Thông tư 33/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 196/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ.

Cụ thể, Thông tư 33/2019/TT-BTC quy định chi tiết phí khai thác, sử dụng bản đồ địa hình quốc gia in trên giấy trong bảng sau đây:

Số tt

Loại thông tin, dữ liệu

Đơn vị tính

Mức thu (đồng)

1

Bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:10.000 và lớn hơn

tờ

120.000

2

Bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:25.000

tờ

130.000

3

Bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:50.000

tờ

140.000

4

Bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:100.000 và nhỏ hơn

tờ

170.000

Ngoài ra, phí sử dụng mạng lưới tọa độ, độ cao, trọng lực quốc gia được Thông tư 33 quy định như sau:

Số tt

Loại thông tin, dữ liệu

Đơn vị tính

Mức thu (đồng)

Ghi chú

V

Số liệu của mạng lưới tọa độ quốc gia

 

 

 

1

Cấp 0

điểm

340.000

 

2

Hạng I

điểm

250.000

 

3

Hạng II

điểm

220.000

 

4

Hạng III

điểm

200.000

Áp dụng cho cả các điểm địa chính cơ sở

VI

Số liệu của mạng lưới độ cao quốc gia

 

 

 

1

Hạng I

điểm

160.000

 

2

Hạng II

điểm

150.000

 

3

Hạng III

điểm

120.000

 

VII

Số liệu của mạng lưới trọng lực quốc gia

 

 

 

1

Điểm cơ sở

điểm

200.000

 

2

Hạng I

điểm

160.000

 

3

Hạng II

điểm

140.000

 

Xem toàn văn quy định tại Thông tư 33/2019/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/8/2019.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

182

Văn bản liên quan