Phí thẩm định điều kiện thành lập, hoạt động trong lĩnh vực trọng tài thương mại

Ngày 10/11/2016, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 222/2016/TT-BTC về phí thẩm định điều kiện thành lập, hoạt động trong lĩnh vực trọng tài thương mại bao gồm mức thu phí, quản lý, sử dụng phí thẩm định thành lập, hoạt động Trung tâm trọng tài, chi nhánh Trung tâm trọng tài, văn phòng của Tổ chức trọng tài nước ngoài.

Theo Thông tư, người nộp phí là tổ chức thành lập, đăng ký hoạt động Trung tâm trọng tài thương mại và đăng ký hoạt động Chi nhánh; tổ chức trọng tài nước ngoài lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện và đăng ký hoạt động của Chi nhánh Tổ chức trọng tài nước ngoài.

Cục Bổ trợ tư pháp thu phí đối với việc thẩm định để thành lập Trung tâm trọng tài thương mại và Chi nhánh, Văn phòng đại diện Tổ chức trọng tài nước ngoài.

Sở tư pháp thu phí thẩm định điều kiện hoạt động đối với các tổ chức trọng tài thương mại.

Phí thẩm định thành lập, hoạt động Trung tâm trọng tài: từ 1.000.000 đến 3.000.000 đồng/lần.

- Phí thẩm định điều kiện hoạt động Chi nhánh Trung tâm trọng tài thương mại là 1.000.000 đồng, trường hợp thay đổi là 500.000 đồng.

- Phí thẩm định thành lập, hoạt động Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài: từ 1.000.000 đến 6.000.000 đồng/lần.

- Phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện thành lập, hoạt động Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài: từ 1.000.000 đến 2.000.000 đồng/lần.

Thông tư 222/2016/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/01/2017 và thay thế Thông tư 42/2013 của Bộ Tài chính.

Nguồn: Tạp chí Tài chính 

Gởi câu hỏi

262

Văn bản liên quan