Phí thẩm định điều kiện thành lập tổ chức trọng tài nước ngoài là 10 triệu đồng

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 222/2016/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề trong lĩnh vực trọng tài thương mại.

Theo đó, đối tượng áp dụng của Thông tư là người nộp, tổ chức thu phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề trong lĩnh vực trọng tài thương mại, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề trong lĩnh vực trọng tài thương mại.

Thông tư nêu rõ, mức thu phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề trong lĩnh vực trọng tài thương mại cụ thể như sau:

STT

Nội dung

Mc thu

(Đồng/lần)

1

Thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện thành lập, hoạt động Trung tâm trọng tài thương mại

 

a

Thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện thành lập

3.000.000

b

Thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện thay đổi nội dung thành lập

1.000.000

c

Thẩm định điều kiện hoạt động

1.500.000

d

Thẩm định điều kiện thay đổi nội dung hoạt động

1.000.000

2

Thẩm định điều kiện hoạt động Chi nhánh của Trung tâm trọng tài thương mại

 

a

Thẩm định điều kiện hoạt động

1.000.000

b

Thẩm định điều kiện thay đổi nội dung hoạt động

500.000

3

Thẩm định điều kiện thành lập, hoạt động Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

 

a

Thẩm định điều kiện thành lập

10.000.000

b

Thẩm định điều kiện thay đổi nội dung thành lập

4.000.000

c

Thẩm định điều kiện hoạt động

5.000.000

d

Thẩm định điều kiện thay đổi nội dung hoạt động

3.000.000

4

Thẩm định điều kiện thành lập, hoạt động Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

 

a

Thẩm định điều kiện thành lập

10.000.000

b

Thẩm định thay đổi nội dung thành lập

4.000.000

 

Chậm nhất là ngày 5 hàng tháng, tổ chức thu phí phải gửi số tiền phí đã thu của tháng trước vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách mở tại Kho bạc nhà nước.

Tổ chức thu phí thực hiện kê khai, nộp số tiền phí thu được theo tháng, quyết toán năm theo hướng dẫn tại khoản 3 Điều 19, khoản 2 Điều 26 Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và Nghị định 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ.

Thông tư 222/2016/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2017 và thay thế Thông tư 42/2013/TT-BTC ngày 11/4/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí trong lĩnh vực trọng tài thương mại.

Nguồn: Thời báo Tài chính Việt Nam Online

Gởi câu hỏi

139

Văn bản liên quan