Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em dưới 5 tuổi

Phổ cập giáo dục là quá trình tổ chức để mọi công dân đều được học tập và đạt tới một trình độ học vấn tối thiểu theo quy định của Nhà nước.

 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục 2009 quy định chương trình phổ cập giáo dục bao gồm: phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học và phổ cập giáo dục trung học cơ sở.

Đối tượng phổ cập giáo dục bao gồm:

  • Đối tượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi là trẻ em 5 tuổi chưa hoàn thành chương trình giáo dục mầm non;

  • Đối tượng phổ cập giáo dục tiểu học là trẻ em trong độ tuổi từ 6 đến 14 chưa hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học;

  • Đối tượng phổ cập giáo dục trung học cơ sở là thanh niên, thiếu niên trong độ tuổi từ 11 đến 18 đã hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học, chưa tốt nghiệp trung học cơ sở.

Mọi công dân trong độ tuổi quy định có nghĩa vụ học tập để đạt trình độ giáo dục phổ cập.

Xem chi tiết tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục 2009Nghị định 20/2014/NĐ-CP về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.

Gởi câu hỏi

289

Văn bản liên quan