Phương pháp kế toán giao dịch kinh tế chủ yếu tại công ty chứng khoán

Bộ Tài chính mới đây đã ban hành Thông tư 23/2018/TT-BTC hướng dẫn kế toán chứng quyền có bảo đảm đối với công ty chứng khoán là tổ chức phát hành.

Cụ thể, Thông tư 23 đã đưa ra phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu, cụ thể như sau:

Khi công ty chứng khoán thực hiện phân phối chứng quyền cho nhà đầu tư trên thị trường sơ cấp:

Khi bán chứng quyền ra, ghi:

 • Nợ TK 112 - Tiền gửi ngân hàng (chi tiết tài khoản phong tỏa tại ngân hàng)
 • Có TK 329 - Phải trả chứng quyền (chi tiết từng loại chứng quyền).
 • Đồng thời ghi: Có TK 018 - Chứng quyền.

Khi có xác nhận kết quả phân phối của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, kế toán ghi giảm tài khoản tiền gửi ngân hàng phong tỏa và ghi tăng tài khoản tiền gửi ngân hàng thông thường.

Trường hợp Ủy ban chứng khoán Nhà nước đình chỉ hoặc hủy bỏ đợt chào bán, kế toán ghi:

 • Nợ TK 329 - Phải trả chứng quyền (chi tiết từng loại chứng quyền)
 • Có TK 112 - Tiền gửi ngân hàng.
 • Đồng thời thuyết minh số chứng quyền bị đình chỉ hoặc hủy bỏ.

Khi thực hiện giao dịch (mua/bán) chứng quyền để tạo lập thị trường trên sàn:

Trường hợp mua lại chứng quyền, ghi:

 • Nợ TK 329 - Phải trả chứng quyền (Giá trị của chứng quyền đang ghi sổ)
 • Nợ TK 632- Lỗ và chi phí giao dịch mua các tài sản tài chính, hoạt động tự doanh - chi tiết tài khoản chứng quyền (chênh lệnh lỗ - nếu giá mua cao hơn giá đang ghi trên số)
 • Có TK 112 (giá mua vào)
 • Có TK 511- Thu nhập từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (chênh lệnh lãi - nếu giá mua lại thấp hơn giá đang ghi sổ).
 • Đồng thời ghi: Nợ TK 018 - Chứng quyền.

Trường hợp bán chứng quyền, ghi:

 • Nợ TK 112 - Tiền gửi ngân hàng
 • Có TK 329 - Phải trả chứng quyền (chi tiết từng loại chứng quyền)
 • Đồng thời ghi:
 • Có TK 018 - Chứng quyền.

Xem chi tiết tại Thông tư 23/2018/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 27/4/2018.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

113

Văn bản liên quan