Phương pháp xác định giá thành sản xuất thóc dự tính

Đây là nội dung đáng chú ý được quy định tại Thông tư 77/2018/TT-BTC đã được Bộ Tài chính ban hành vào ngày 17/8/2018 quy định về phương pháp điều tra, xác định chi phí sản xuất, tính giá thành sản xuất thóc hàng hóa.

Theo đó, Thông tư 77 quy định Bộ Tài chính căn cứ vào giá thành sản xuất thóc thực tế của mỗi tỉnh, thành phố cùng vụ năm trước và chỉ số giá tiêu dùng (CPI) dự tính của cả nước của năm kế hoạch do Quốc hội công bố để làm cơ sở xác định và công bố giá thành sản xuất thóc bình quân dự tính trong toàn vùng sản xuất ngay từ đầu vụ sản xuất đối với từng vụ sản xuất trong năm. Cụ thể

- Xác định giá thành sản xuất thóc dự tính mỗi tỉnh theo công thức:

Zdk(i,k) = Ztt(i-1,k) x (1 + CPIdk(i))

Trong đó:

  • Zdk(i,k) là giá thành sản xuất thóc dự tính năm i vụ k (đồng/kg);
  • Z tt(i-1,k) là giá thành sản xuất thóc thực tế cùng vụ năm trước (đồng/kg);
  • CPIdk(i) là CPI dự tính của cả nước năm i do Quốc hội công bố.

Đồng thời Thông tư 77 còn quy định xác định giá thành sản xuất thóc bình quân dự tính toàn khu vực sản xuất theo công thức:

Zbqdk(i,k) = Zbqtt(i-1,k) x (1 + CPIdk(i))

Trong đó:

  • Zbqdk(i,k) là giá thành sản xuất thóc bình quân dự tính năm i vụ k (đồng/kg);
  • Zbqtt(i-1,k) là giá thành sản xuất thóc bình quân thực tế cùng vụ năm trước của toàn khu vực sản xuất được tính bằng tổng giá thành thóc thực tế của các tỉnh trong khu vực sản xuất chia cho tổng số tỉnh thực hiện điều tra, khảo sát (đồng/kg);
  • CPIdk(i) là CPI dự tính của cả nước năm i do Quốc hội công bố.

Xem chi tiết Thông tư 77/2018/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/10/2018.

-Thảo Uyên-

Gởi câu hỏi

80

Văn bản liên quan