Phương thức báo cáo thống kê ngành Tài chính

Thông tư 02/2019/TT-BTC đã được Bộ Tài chính ký ban hành quy định Chế độ báo cáo thống kê ngành Tài chính.

Theo quy định tại Thông tư 02/2019/TT-BTC, các đơn vị báo cáo thực hiện gửi báo cáo theo một trong các phương thức sau:

  • Thực hiện gửi, nhận báo cáo trực tiếp trên Hệ thống thông tin Thống kê tài chính và được xác thực bằng tài khoản được đăng ký bởi đại diện đơn vị báo cáo;

  • Các đơn vị báo cáo có hệ thống thông tin quản lý báo cáo thống kê điện tử thực hiện gửi báo cáo tự động tới Hệ thống thông tin Thống kê tài chính bằng các phương thức kết nối theo Thông tư 39/2017/TT-BTTTT;

  • Trường hợp hệ thống mạng truyền dữ liệu, phần mềm Hệ thống thông tin Thống kê tài chính gặp sự cố, các đơn vị gửi báo cáo qua hệ thống thư điện tử hoặc qua vật mang tin theo hướng dẫn của Cục Tin học và Thống kê tài chính.

Xem các quy định liên quan tại Thông tư 02/2019/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/3/2019.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

282

Văn bản liên quan