Phương thức chi hỗ trợ học tập cho người dân tộc thiểu số rất ít người

Trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người được nhà nước hỗ trợ chi phí học tập tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Phương thức chi trả được thực hiện theo quy định tại Nghị định 57/2017/NĐ-CP như sau:

  • Các cơ sở giáo dục công lập chi trả tiền hỗ trợ học tập trực tiếp cho cha mẹ (hoặc người chăm sóc) trẻ mẫu giáo, cho học sinh, sinh viên. Việc chi trả thực hiện theo tháng.

  • Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chi trả tiền hỗ trợ học tập trực tiếp cho cha mẹ (hoặc người chăm sóc) trẻ mẫu giáo; học sinh, sinh viên hoặc thông qua cha mẹ học sinh, sinh viên thuộc các cơ sở giáo dục ngoài công lập. Tùy thuộc vào điều kiện thực tế của đối tượng được hưởng, việc chi trả có thể thực hiện theo tháng hoặc theo quý.

Xem chi tiết tại Nghị định 57/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/7/2017.

- Ngọc Duyên - 

Gởi câu hỏi

178

Văn bản liên quan