Phương thức công ty quản lý tài sản ủy quyền TCTD bán nợ

Đây là một trong các nội dung quan trọng được đề cập tại Thông tư 19/2013/TT-NHNN do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành quy định về việc mua, bán và xử lý nợ xấu của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam.

Theo quy định tại Điều 39 Thông tư 19/2013/TT-NHNN, Công ty Quản lý tài sản xem xét, ủy quyền tổ chức tín dụng bán nợ thực hiện một hoặc một số hoạt động quy định tại khoản 2 Điều 12 Nghị định 53/2013/NĐ-CP, cụ thể:

noi dung phuong thuc uy quyen cua cong ty quan ly tai san, Thong tu 19/2013/TT-NHNN

Hình minh họa (nguồn internet)

  • Thu hồi nợ, đòi nợ và xử lý, bán nợ, tài sản bảo đảm;

  • Cơ cấu lại khoản nợ, điều chỉnh điều kiện trả nợ, chuyển nợ thành vốn góp, vốn cổ phần của khách hàng vay;

  •  Đầu tư, sửa chữa, nâng cấp, khai thác, sử dụng, cho thuê tài sản bảo đảm đã được Công ty Quản lý tài sản thu nợ;

  • Quản lý khoản nợ xấu đã mua và kiểm tra, giám sát tài sản bảo đảm có liên quan đến khoản nợ xấu, bao gồm cả tài liệu, hồ sơ liên quan đến khoản nợ xấu và bảo đảm tiền vay;

Đối với việc ủy quyền nêu trên bắt buộc phải được lập thành hợp đồng ủy quyền, hợp đồng ủy quyền bao gồm những nội dung tối thiểu sau đây:

  • Tên, địa chỉ của bên ủy quyền, bên được ủy quyền;

  • Phạm vi và nội dung ủy quyền;

  • Thời hạn ủy quyền;

  • Quyền, nghĩa vụ của các bên.

Đối với phương thức ủy uyền các hoạt động quy định khoản 2 Điều 12 Nghị định 53/2013/NĐ-CP của Công ty Quản lý tài sản được quy định tại Thông tư 19/2013/TT-NHNN, cụ thể là công ty Quản lý tài sản lựa chọn phương thức ủy quyền một phần hoặc toàn bộ hoạt động nêu trên cho tổ chức tín dụng bán nợ phù hợp với quy định tại Thông tư này và quy định khác có liên quan của pháp luật.

Sau đó, trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày ký hợp đồng ủy quyền, tổ chức tín dụng được ủy quyền thông báo cho khách hàng vay, bên có nghĩa vụ trả nợ, bên bảo đảm và các bên liên quan về nội dung, hoạt động được Công ty Quản lý tài sản ủy quyền cho tổ chức tín dụng bán nợ để biết và thực hiện.

Bên cạnh đó, Thông tư 19/2013/TT-NHNN cũng quy định về công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các hoạt động được ủy quyền, cụ thể:

  • Công ty Quản lý tài sản xây dựng cơ sở dữ liệu, hệ thống công nghệ thông tin và nội dung, yêu cầu báo cáo, trao đổi thông tin với các tổ chức tín dụng được ủy quyền để giám sát tổ chức tín dụng được ủy quyền thực hiện các hoạt động được ủy quyền theo quy định tại khoản 1 Điều 39 Thông tư này.

  • Công ty Quản lý tài sản thường xuyên kiểm tra, giám sát tổ chức tín dụng được ủy quyền trong việc thực hiện các hoạt động được Công ty Quản lý tài sản ủy quyền tại hợp đồng ủy quyền.

Xem thêm quy định liên quan tại Thông tư 19/2013/TT-NHNN có hiệu lực từ 15/09/2013.

Thu Ba

 

Gởi câu hỏi

51

Văn bản liên quan