Phương thức đánh giá dự án đầu tư phòng thí nghiệm của BQP

Ngày 18/01/2019, Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư 08/2019/TT-BQP quy định đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện dự án đầu tư phòng thí nghiệm trong Bộ Quốc phòng. Đây là Thông tư đầu tiên quy định chi tiết về vấn đề này.

Theo đó, dự án đầu tư phòng thí nghiệm được đánh giá, nghiệm thu thông qua Hội đồng Khoa học và Công nghệ; được thực hiện ở 02 cấp theo trình tự đánh giá cấp Cơ sở và đánh giá, nghiệm thu cấp Bộ Quốc phòng, cụ thể như sau:

Đánh giá cấp Cơ sở:

  • Hội đồng Khoa học và Công nghệ cấp Cơ sở có trách nhiệm tổ chức đánh giá cấp cơ sở kết quả thực hiện dự án đầu tư phòng thí nghiệm.

Đánh giá, nghiệm thu cấp Bộ Quốc phòng:

  • Hội đồng Khoa học và Công nghệ cấp Bộ Quốc phòng có trách nhiệm tổ chức đánh giá, nghiệm thu cấp Bộ Quốc phòng kết quả thực hiện dự án đầu tư phòng thí nghiệm.

Xem các quy định liên quan tại Thông tư 08/2019/TT-BQP có hiệu lực từ ngày 05/3/2019.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

189

Văn bản liên quan