Phương thức đánh giá kết quả kiểm tra kỹ năng nghề công nhân quốc phòng

Ngày 27/02/2017, Thông tư 41/2017/TT-BQP đã được Bộ Quốc phòng ban hành quy định nội dung và phương pháp tổ chức kiểm tra đánh giá nâng bậc trình độ kỹ năng nghề của công nhân quốc phòng. Văn bản có hiệu lực từ ngày 14/4/2017.

Theo quy định tại Thông tư 41, việc phân loại kết quả kiểm tra kỹ năng nghề công nhân quốc phòng được thực hiện như sau:

 • Trường hợp áp dụng thang điểm 10:
  • Loại giỏi: Từ 8 điểm đến 10 điểm;
  • Loại khá: Từ 6,6 điểm đến dưới 8 điểm;
  • Loại trung bình: Từ 5 điểm đến dưới 6,6 điểm;
  • Không đạt: Dưới 5 điểm.
 • Trường hợp không áp dụng thang điểm 10, Hội đồng kiểm tra trình độ kỹ năng nghề quyết định lựa chọn một trong những phương pháp sau để công nhận kết quả:
  • Quy đổi kết quả điểm kiểm tra lý thuyết hoặc kết quả điểm kiểm tra thực hành về thang điểm 10 để phân loại đánh giá theo Điểm a Khoản này;
  • Áp dụng đánh giá kết quả theo quy định chấm điểm của một số ngành, nghề dân dụng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.
 • Trường hợp kết quả đạt từ 4 điểm đến dưới 5 điểm bài kiểm tra lý thuyết, nhưng bài kiểm tra thực hành đạt 7,5 điểm trở lên thì được xét và công nhận đạt yêu cầu.

Xem thêm phương pháp chấm điểm tại Thông tư 41/2017/TT-BQP.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

118

Văn bản liên quan