Phương thức đầu tư từ quỹ BHXH, BHYT, BHTN bằng mua trái phiếu CP

Ngày 28/4/2016, Chính phủ ban hành Nghị định 30/2016/NĐ-CP quy định chi tiết hoạt động đầu tư từ quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Theo đó, việc đầu tư bằng phương thức mua trái phiếu Chính phủ được Nghị định 30/2016/NĐ-CP quy định như sau:

  • Trái phiếu Chính phủ được mua bao gồm các loại tín phiếu kho bạc, trái phiếu kho bạc, công trái xây dựng Tổ quốc do Bộ Tài chính phát hành tại thị trường trong nước và theo các hình thức sau:
    • Mua trái phiếu từ Kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật về phát hành trái phiếu tại thị trường trong nước;
    • Mua trái phiếu Chính phủ từ các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật về giao dịch trái phiếu Chính phủ.
  • Mức mua trái phiếu do Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam quyết định.

  • Thời hạn đầu tư mua trái phiếu tùy thuộc vào thời hạn của từng loại trái phiếu Chính phủ.

  • Việc thanh toán tiền gốc, lãi trái phiếu Chính phủ khi đến hạn thực hiện theo quy định của pháp luật về phát hành trái phiếu Chính phủ.

  • Trường hợp cần thiết phải bán trái phiếu Chính phủ để thu hồi vốn trước hạn, Bảo hiểm xã hội Việt Nam có văn bản nêu rõ lý do, trình Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam xem xét, quyết định.

Xem thêm tại Nghị định 30/2016/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 16/6/2016.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

116

Văn bản liên quan