Phương thức quản lý ATTP với cơ sở không thuộc diện cấp GCN ATTP

Ngày 31/10/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 17/2018/TT-BNNPTNT quy định phương thức quản lý điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Theo đó, việc quản lý điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với các cơ sở này là cần thiết để đả bảo sức khỏe, quyền lợi của người tiêu dùng. Cụ thể, phương thức quản lý được Thông tư 17 quy định như sau:

  • Việc quản lý được thực hiện thông qua việc tổ chức ký cam kết, kiểm tra việc thực hiện nội dung đã cam kết và xử lý các cơ sở vi phạm cam kết.

Cũng theo Thông tư 17, việc tổ chức ký cam kết được thực hiện như sau:

  • Cơ quan được phân công quản lý phổ biến, hướng dẫn về thực hành sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn và tổ chức cho các cơ sở ký bản cam kết sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn.
  • Nội dung bản cam kết: theo mẫu tại Phụ lục I kèm theo Thông tư 17.
  • Thời hạn ký cam kết: 3 năm/lần.

Xem thêm các quy định liên quan tại Thông tư 17/2018/TT-BNNPTNT có hiệu lực từ ngày 01/01/2019.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

198

Văn bản liên quan