Phương tiện đo trong quân sự phải đáp ứng yêu cầu gì?

Thông tư 02/2019/TT-BQP đã được Bộ Quốc phòng ký ban hành quy định về hoạt động đo lường trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng.

Theo đó, phương tiện đo sử dụng trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng được kiểm soát nghiêm ngặt về yêu cầu kỹ thuật đo lường và phải đáp ứng các yêu cầu sau đây:

  • Yêu cầu kỹ thuật đo lường cơ bản phải được thể hiện trên phương tiện đo hoặc tài liệu đi kèm;
  • Đặc tính kỹ thuật đo lường của phương tiện đo phải phù hợp với yêu cầu kỹ thuật đo lường đã được cơ quan, đơn vị quản lý chuyên ngành hoặc được Cục Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng quy định áp dụng;
  • Cấu trúc của phương tiện đo phải bảo đảm ngăn ngừa sự can thiệp dẫn đến làm sai lệch kết quả đo.

Bên cạnh đó, Thông tư 02 cũng đưa ra 05 biện pháp kiểm soát về đo lường đối với phương tiện đo, cụ thể:

  • Phê duyệt mẫu khi sản xuất, cải tiến, mua sắm, nhập khẩu;
  • Kiểm định hoặc hiệu chuẩn ban đầu trước khi đưa vào sử dụng;
  • Kiểm định hoặc hiệu chuẩn hoặc kiểm tra kỹ thuật đo lường định kỳ trong quá trình sử dụng;
  • Kiểm định hoặc hiệu chuẩn hoặc kiểm tra kỹ thuật đo lường sau sửa chữa, cải tiến;
  • Kiểm định hoặc hiệu chuẩn hoặc kiểm tra kỹ thuật đo lường khi có yêu cầu.

Xem chi tiết tại Thông tư 02/2019/TT-BQP có hiệu lực từ ngày 25/02/2019.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

161

Văn bản liên quan