Quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị như thế nào?

Vừa qua, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư 20/2019/TT-BXD hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị.

Theo đó, việc quản lý chi phí quy hoạch và các chi phí có liên quan đến việc lập đồ án quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị được thực hiện theo quy định tại Thông tư 20/2019/TT-BXD, cụ thể như sau:

quan ly chi phi quy hoach xay dung va quy hoach do thi, Thong tu 20/2019/TT-BXD

Hình minh họa (nguồn internet)

- Cơ quan được giao nhiệm vụ quản lý nghiệp vụ lập quy hoạch có trách nhiệm quản lý tiết kiệm, hiệu quả chi phí lập quy hoạch và chi phí của các công việc khác có liên quan đến lập quy hoạch theo các quy định có liên quan.

- Chi phí quản lý nghiệp vụ lập quy hoạch là giới hạn chi phí cho các hoạt động của cơ quan quản lý quá trình lập quy hoạch. Trong quá trình quản lý chi phí, cơ quan được giao nhiệm vụ quản lý nghiệp vụ lập quy hoạch được thuê tổ chức, cá nhân tư vấn có đủ năng lực kinh nghiệm để lập, thẩm tra dự toán chi phí quy hoạch.

- Nhiệm vụ quy hoạch do cơ quan quản lý nhà nước lập thì chi phí lập nhiệm vụ quy hoạch được quản lý theo quy định của cơ chế tài chính đối với cơ quan quản lý nhà nước.

- Chi phí thẩm định đồ án quy hoạch được quản lý theo dự toán được duyệt. Việc thanh toán chi phí thẩm định đồ án quy hoạch phải thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan.

Xem thêm quy định khác tại Thông tư 20/2019/TT-BXD có hiệu lực từ 10/3/2020.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

86

Văn bản liên quan