Quản lý chứng chỉ kiểm toán viên và chứng chỉ kế toán viên

Ngày 31/8/2017, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 91/2017/TT-BTC quy định về việc thi, cấp, quản lý chứng chỉ kiểm toán viên và chứng chỉ kế toán viên.

Thông tư quy định về việc thi, cấp, quản lý chứng chỉ kiểm toán viên và chứng chỉ kế toán viên theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 11 Luật kiểm toán độc lập và quy định tại Điều 57, điểm d khoản 2 Điều 71 Luật kế toán.

Đối tượng áp dụng của Thông tư bao gồm:

- Đối tượng dự thi theo quy định tại Điều 3 và khoản 1 Điều 10 Thông tư này.

- Hội đồng thi kiểm toán viên, kế toán viên (sau đây gọi tắt là Hội đồng thi).

- Tổ chức nghề nghiệp về kế toán, kiểm toán.

- Tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc thi, cấp, quản lý chứng chỉ kiểm toán viên và chứng chỉ kế toán viên...

Thông tư 91/2017/TT-BTC có hiệu lực kể từ ngày 15/10/2017 và thay thế Thông tư 129/2012/TT-BTC ngày 09/8/2012 của Bộ Tài chính quy định về việc thi và cấp chứng chỉ kiểm toán viên và chứng chỉ hành nghề kế toán.

Nguồn: Tạp chí Tài chính

Gởi câu hỏi

278

Văn bản liên quan