Quản lý thị trường xử phạt VPHC trong lĩnh vực dầu khí, KD xăng dầu

Từ ngày 11/10/2020, Nghị định 99/2020/NĐ-CPcủa Chính phủ ban hành quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu sẽ có hiệu lực.

Quản lý thị trường xử phạt VPHC trong lĩnh vực dầu khí, KD xăng dầu , Nghị định 99/2020/NĐ-CP

Quản lý thị trường xử phạt VPHC trong lĩnh vực dầu khí, KD xăng dầu - Ảnh minh họa

Theo đó, tại Điều 61 Nghị định 99/2020/NĐ-CP quy định thẩm quyền xử phạt của Quản lý thị trường trong xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu như sau:

1. Kiểm soát viên thị trường đang thi hành công vụ có quyền phạt tiền đến 500.000 đồng đối với cá nhân và phạt tiền đến 1.000.000 đồng đối với tổ chức.

2. Đội trưởng Đội Quản lý thị trường có quyền:

 • Phạt tiền đến 25.000.000 đồng đối với cá nhân và phạt tiền đến 50.000.000 đồng đối với tổ chức;

 • Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền phạt được quy định tại điểm a khoản 1 Điều 61 Nghị định 99/2020/NĐ-CP;

 • Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm a, c, d, đ và e khoản 3 Điều 4 của Nghị định 99/2020/NĐ-CP.

3. Cục trưởng Cục Quản lý thị trường cấp tỉnh, Cục trưởng Cục nghiệp vụ quản lý thị trường trực thuộc Tổng cục Quản lý thị trường có quyền:

 • Phạt tiền đến 50.000.000 đồng đối với cá nhân và phạt tiền đến 100.000.000 đồng đối với tổ chức;

 • Tước quyền sử dụng Giấy phép kinh doanh xăng dầu, Giấy phép kinh doanh khí có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn;

 • Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền phạt được quy định tại điểm a khoản này;

 • Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 3 Điều 4 của Nghị định 99/2020/NĐ-CP.

4. Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường có quyền:

 • Phạt tiền đến 100.000.000 đồng đối với cá nhân và phạt tiền đến 200.000.000 đồng đối với tổ chức;

 • Tước quyền sử dụng Giấy phép kinh doanh xăng dầu, Giấy phép kinh doanh khí có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn;

 • Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;

 • Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 3 Điều 4 của Nghị định 99/2020/NĐ-CP.

Chi tiết xem thêm tại Nghị định 99/2020/NĐ-CP, ban hành ngày 26/8/2020.              

Lê Vy

Gởi câu hỏi

109

Văn bản liên quan