Quản lý tiền lương đối với BKS công ty TNHH NN nắm giữ 100% vốn

Ngày 27/9/2017, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 97/2017/TT-BTC hướng dẫn việc trích lập, quản lý tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Trưởng ban kiểm soát, Kiểm soát viên tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ theo quy định tại Nghị định số 52/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ.

Theo Thông tư, thời hạn trích lập quỹ tiền lương, thù lao của Trưởng ban kiểm soát và kiểm soát viên thay đổi như sau:

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên phải chuyển 80% số tiền lương về quỹ tiền lương của Trưởng ban kiểm soát và kiểm soát viên trước ngày 15 mỗi tháng.

- Trưởng ban kiểm soát và kiểm soát viên sẽ được nhận 80% tiền lương trước ngày 20 hàng tháng.

- Kết thúc năm tài chính, số tiền lương còn lại sẽ được công ty chuyển về quỹ tiền lương của Trưởng ban kiểm soát và kiểm soát viên chậm nhất 15 ngày sau khi quyết toán quỹ tiền lương.

(Lưu ý: Căn cứ vào mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao, Trưởng ban kiểm soát và kiểm soát viên có thể nhận hoặc không được nhận số tiền lương còn lại).

Thông tư 97/2017/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/10/2017 và thay thế Thông tư 221/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013.

Nguồn: Tạp chí Tài chính

Gởi câu hỏi

210

Văn bản liên quan