Quản lý và sử dụng nguồn thu khấu hao tài sản cố định

Thông tư 65/2018/TT-BQP quy định về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng nguồn thu khấu hao tài sản cố định của doanh nghiệp quốc phòng được ban hành ngày 16/5/2018. Theo đó, Thông tư này quy định chi tiết về việc quản lý và sử dụng nguồn thu khấu hao tài sản cố định.

Cụ thể, theo quy định tại Điều 6 Thông tư 65/2018/TT-BQP, nguồn thu khấu hao tài sản cố định được sử dụng để chi đầu tư tập trung cho các doanh nghiệp sản xuất quốc phòng theo các hình thức như sau:

  • Chi đầu tư, hỗ trợ vốn đầu tư các dự án, công trình;
  • Chi mua sắm tài sản;
  • Chi bổ sung vốn điều lệ bằng tiền;
  • Chi đầu tư phát triển khác.

Hàng năm, căn cứ vào kế hoạch thu, nộp khấu hao tài sản cố định, nhu cầu vốn đầu tư, bổ sung vốn điều lệ của doanh nghiệp sản xuất quốc phòng và đề nghị của cơ quan cấp trên doanh nghiệp, Cục Tài chính tổng hợp, lập dự toán chi, báo cáo Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định phê duyệt mức chi và nội dung chi nguồn thu khấu hao tài sản cố định cùng với quyết định giao dự toán chi ngân sách.

Trình tự, thủ tục chi nguồn thu khấu hao tài sản cố định thực hiện như đối với ngân sách chi đầu tư phát triển và chi bổ sung vốn điều lệ theo quy định của Nhà nước và Bộ Quốc phòng.

Xem thêm: Thông tư 65/2018/TT-BQP có hiệu lực thi hành ngày 02/7/2018. 

 

Gởi câu hỏi

139

Văn bản liên quan