Quy chế hoạt động của tổ chức giao dịch chứng khoán

Bộ trưởng Bộ Tài chính đang lấy ý kiến cho Dự thảo Thông tư hướng dẫn giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, trái phiếu doanh nghiệp, chứng quyền có bảo đảm được niêm yết, đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch chứng khoán

Theo đó, Dự thảo Thông tư hướng dẫn về giao dịch trên thị trường chứng khoán quy định về hoạt động của tổ chức giao dịch chứng khoán như sau:

tổ chức giao dịch chứng khoán, Dự thảo thông tư

Quy chế hoạt động của tổ chức giao dịch chứng khoán (ảnh minh họa)

+ Phương thức hoạt động: Sở giao dịch chứng khoán tổ chức giao dịch chứng khoán theo phương thức khớp lệnh tập trung và phương thức giao dịch thỏa thuận theo nguyên tắc sau:

 • Phương thức khớp lệnh tập trung trên hệ thống giao dịch phải bảo đảm nguyên tắc ưu tiên về giá và thời gian;

 • Phương thức giao dịch thỏa thuận trên hệ thống giao dịch được thực hiện theo nguyên tắc các bên tham gia giao dịch tự thỏa thuận, thống nhất các nội dung giao dịch.

+ Phạm vi hỏa động: Sở giao dịch chứng khoán tổ chức giao dịch chứng khoán được quy định trong Dự thảo Thông tư , không bao gồm các trường hợp chuyển quyền sở hữu ngoài hệ thống giao dịch chứng khoán theo quy định pháp luật chứng khoán về đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán. Sở giao dịch chứng khoán được tổ chức các phiên giao dịch mua bắt buộc (buy in) thông qua hệ thống giao dịch chứng khoán.

+ Sở giao dịch chứng khoán ban hành Quy chế hướng dẫn giao dịch chứng khoán, quy định cụ thể về:

 • Phương thức giao dịch;

 • Thời gian giao dịch;

 • Cách xác định giá tham chiếu;

 • Biên độ dao động giá chứng khoán;

 • Cơ chế ngắt mạch thị trường; các loại lệnh giao dịch;

 • Vệc sửa lệnh, hủy lệnh giao dịch;

 • Việc xác lập giao dịch và loại bỏ giao dịch chứng khoán;

 • Việc tạm ngừng giao dịch, đình chỉ một phần hoặc toàn bộ giao dịch của một mã chứng khoán;

 • Việc công bố thông tin về kết quả giao dịch và các nội dung liên quan khác  sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Xem chi tiết Dự thảo Thông tư hướng dẫn về giao dịch trên thị trường chứng khoán.

Long Bình

Gởi câu hỏi

50

Văn bản liên quan