Quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương

Ngày 23/3/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định 31/2017/NĐ-CP về Quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hằng năm.

Theo Nghị định, việc lập báo cáo phân bổ ngân sách địa phương phải đảm bảo các yêu cầu sau:

- Đúng với dự toán ngân sách Hội đồng nhân dân thông qua cả về tổng mức và chi tiết theo từng lĩnh vực, nhiệm vụ thu, chi được giao;

- Đúng chính sách, chế độ, tiêu chuẩn và định mức chi;

- Phân bổ đủ vốn, kinh phí để thu hồi các khoản đã ứng trước dự toán đến hạn thu hồi trong năm, vốn đối ứng các dự án sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)…

- Đối với phân bổ vốn đầu tư phát triển phải bảo đảm các yêu cầu theo quy định của pháp luật về đầu tư công, xây dựng và các quy định khác có liên quan.

Ngoài ra, việc phân bổ các khoản bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp dưới phải bảo đảm đúng mục tiêu, đối tượng và thực hiện đúng các cam kết hoặc quy định về ngân sách địa phương cho mục tiêu đó.

Nghị định 20/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 10/5/2017 và bãi bỏ Nghi định 73/2003/NĐ-CP.

Nguồn: Tạp chí Tài chính 
 

Gởi câu hỏi

216

Văn bản liên quan