Quy chế mới: Hội đồng đại học vùng có trách nhiệm và quyền hạn gì?

Đây là quy định đáng chú ý tại Thông tư 10/2020/TT-BGDĐT về Quy chế tổ chức và hoạt động của đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên.

Cụ thể, Thông tư 10/2020/TT-BGDĐT quy định thủ tục thành lập, công nhận hội đồng đại học vùng; công nhận, bãi nhiệm, miễn nhiệm chủ tịch và các thành viên hội đồng đại học vùng thực hiện theo quy định tại Điều 9 Nghị định 99/2019/NĐ-CP.

Hình minh họa

Theo đó, Hội đồng đại học vùng có trách nhiệm và quyền hạn theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học, Nghị định 99/2019/NĐ-CP và thực hiện các trách nhiệm và quyền hạn sau đây:

  • Quy định tiêu chuẩn, số nhiệm kỳ, việc ủy quyền của chủ tịch hội đồng đại học vùng; tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn, thủ tục bầu, miễn nhiệm phó chủ tịch hội đồng đại học vùng (nếu có) và thư ký hội đồng đại học vùng; số lượng, cơ cấu thành viên hội đồng đại học vùng; việc bổ sung, thay thế thành viên hội đồng đại học vùng; hình thức quyết định của hội đồng đại học vùng đối với từng loại hoạt động;

  • Quy định thủ tục hội đồng đại học vùng quyết định nhân sự giám đốc đại học vùng, việc quyết định chức danh quản lý khác thuộc thẩm quyền của đại học vùng trong quy trình bổ nhiệm nhân sự; căn cứ và thủ tục đề xuất bãi nhiệm, miễn nhiệm giám đốc đại học vùng; số lượng cấp phó thuộc thẩm quyền quyết định của đại học vùng; thời gian tối đa giữ chức vụ giám đốc đại học vùng, phó giám đốc đại học vùng và chức danh quản lý khác trong đơn vị thuộc đại học vùng;

  • Quy định về ngân sách hoạt động, cơ quan thường trực, cơ quan kiểm soát, bộ máy giúp việc của hội đồng đại học vùng, thủ tục, thành phần hội nghị đại biểu của đại học vùng và quy định khác theo yêu cầu của hội đồng đại học vùng;

  • Quy định về phân định trách nhiệm và quyền hạn khác giữa hội đồng đại học vùng và giám đốc đại học vùng; mối quan hệ giữa hội đồng đại học vùng và hội đồng trường của trường đại học thành viên, đơn vị trực thuộc và thuộc tự chủ trong đại học vùng.

  • Quy định về việc cử đại diện của đại học vùng tham gia hội đồng trường của trường đại học thành viên

Xem toàn văn quy định tại Thông tư 10/2020/TT-BGDĐT có hiệu lực từ 29/6/2020.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

125

Văn bản liên quan