Quy định cần biết khi đánh giá hồ sơ dự thầu

Bộ Kế hoạch và đầu tư đã ban hành Thông tư 23/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu vào ngày 21/12/2015. Trong đó. Thông tư 23 đã đưa ra các quy định liên quan đến việc đánh giá hồ sơ dự thầu.

Theo quy định tại Thông tư 23/2015/TT-BKHĐT, hồ sơ dự thầu được đánh giá dựa trên các tiêu chí sau đây:

  • Việc đánh giá hồ sơ dự thầu phải tuân thủ theo quy định của Luật đấu thầu 43/2013/QH13, Nghị định 63/2014/NĐ-CP và hồ sơ mời thầu.

  • Trong quy chế làm việc hoặc trong cách thức làm việc của tổ chuyên gia ở báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu phải nêu rõ cách xử lý trong trường hợp một thành viên trong tổ chuyên gia có ý kiến khác biệt so với đa số thành viên khác. Thành viên của tổ chuyên gia được quyền bảo lưu ý kiến của mình.

  • Trường hợp nhà thầu cùng lúc tham dự thầu nhiều gói thầu và được đánh giá xếp hạng thứ nhất đối với gói thầu này đồng thời trúng thầu ở một hoặc nhiều gói thầu khác thì chủ đầu tư, bên mời thầu phải làm rõ khả năng thực hiện gói thầu của nhà thầu này trong quá trình thương thảo, hoàn thiện hợp đồng.

  • ...

Xem chi tiết quy định về việc đánh giá hồ sơ dự thầu tại Thông tư 23/2015/TT-BKHĐT có hiệu lực từ ngày 15/02/2016.

Khánh Chi -

Gởi câu hỏi

81

Văn bản liên quan