Quy định cần biết về đại diện thực hiện giao dịch của tổ hợp tác

Đây là một trong những nội dung nổi bật được đề cập tại Nghị định 77/2019/NĐ-CP quy định về tổ hợp tác. Văn bản được Chính phủ ban hành ngày 10/10/2019.

Hiện nay, tổ hợp tác là tổ chức không có tư cách pháp nhân, được hình thành trên cơ sở hợp đồng hợp tác, gồm từ 02 cá nhân, pháp nhân trở lên tự nguyện thành lập, cùng đóng góp tài sản, công sức để thực hiện những công việc nhất định, cùng hưởng lợi và cùng chịu trách nhiệm.

dai dien to hop tac trong xac lap giao dich dan su, Nghi dinh 77/2019/NĐ-CP

Hình minh họa (nguồn internet)

Theo đó, Theo quy định tại Điều 16 Nghị định 77/2019/NĐ-CP, đại diện của tổ hợp tác trong xác lập, thực hiện giao dịch dân sự là cá nhân hoặc pháp nhân được các thành viên tổ hợp tác đồng ý ủy quyền xác lập và thực hiện giao dịch dân sự.

Về nội dung, thời hạn và phạm vi của người đại diện theo ủy quyền của các thành viên tổ hợp tác do các thành viên tự thỏa thuận và phải được lập thành văn bản trừ trường hợp pháp luật có liên quan quy định khác, có chữ ký của người được ủy quyền và một trăm phần trăm (100%) tổng số thành viên tổ hợp tác.

Trong trường hợp cần thiết, tổ hợp tác có trách nhiệm thông báo với các bên liên quan về người đại diện theo ủy quyền của các thành viên tổ hợp tác, nội dung, thời hạn và phạm vi đại diện.

Lưu ý, người đại diện và các thành viên tổ hợp tác phải tuân thủ các quy định về đại diện từ Điều 138 đến Điều 143 của Bộ luật dân sự và pháp luật khác có liên quan.

Xem thêm quy định khác tại Nghị định 77/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ 25/11/2019.

Thu Ba

Gởi câu hỏi

70

Văn bản liên quan