Quy định cần biết về học bổng chính sách đối với học sinh, sinh viên

Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định 84/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật giáo dục 2019 , có hiệu lực từ ngày 01/09/2020.

Học bổng chính sách, Nghị định 84//2020/NĐ-CP

Quy định cần biết về học bổng chính sách đối với học sinh, sinh viên (hình ảnh minh họa)

Theo đó, Nghị định 84/2020/NĐ-CP quy định 03 đối tượng được hưởng học bổng chính sách bao gồm:

  1. Sinh viên theo chế độ cử tuyển.

  2. Học sinh trường dự bị đại học, trường phổ thông dân tộc nội trú.

  3. Học viên cơ sở dục nghề nghiệp dành cho thương binh, người khuyết tật.

Về nguyên tắc hưởng học bổng chính sách, Nghị định 84/2020/NĐ-CP quy đinh cụ thể như sau:

-  Chỉ được hưởng chế độ học bổng chính sách một lẫn trong cả quá trình học;

-  Trường hợp học sinh, sinh viên là đối tượng được hưởng nhiều chính sách cùng lúc thì được hưởng một chính sách cao nhất, hoặc học đồng thời nhiều ngành, nhiều cơ sở thì chỉ được hưởng ở 01 ngành tại một cơ  sở;

-  Học sinh, sinh viên là đối tượng được hưởng học bổng chính sách theo quy định nhưng thuộc đối tượng được hưởng chính sách trợ cấp, ưu đãi, trợ cấp xã hội, học bổng khuyến khích học tập thì vẫn được hưởng học bổng chính sách này theo quy định;

-  Học sinh, sinh viên bị kỷ luật buộc thôi học hoặc bị đình chỉ học tập thì không được hưởng các chính sách theo quy định kể từ thời điểm quyết định kỷ luật có hiệu lực hoặc trong thời gian bị đình chỉ;

-  Học bổng chính sách được cấp đủ 12 tháng/năm, số năm học được hưởng chính sách không được vượt quá số năn hoặc số học kỳ tối đa hoàn thành chương trình đào tại theo quy định. Đối với học sinh trường dự bị đại học, trường phổ thông dân tộc nội trú nếu bị lưu ban thì năm lưu ban đầu tiên vẫn được hưởng học bổng chính sách theo quy định;

-  Đối với chương trình đào tạo theo phương thực tích lũy mô đun hoặc tín chỉ thì học bổng chính sách được cấp theo thời gian đào tạo quy đổi nhưng không vượt quá thời gian đào tạo của ngành, nghề và trình độ đào tạo tướng đướng đối với chương trình đào tạo theo niên chế;

-  Không áp dụng học bổng chính sách đối với học sinh, sinh viên học văn bằng hai, đào tạo theo địa chỉ, hình thức đào tạo từ xa, liên kết đào tạo và vừa làm vừa học.

Về mức hưởng học bổng chính sách đối với từng đối tượng, Nghị định 84 quy định:

-  Mức học bổng bằng 80% mức lương cơ sở/tháng: sinh viên theo chế độ cử tuyển; học sinh trường dự bị đại học, trường phổ thông dân tộc nội trú; học viên cơ sở dục nghề nghiệp dành cho thương binh, người khuyết tật.

-  Mức học bổng bằng 100% mức lương cơ sở/tháng: học viên là thương binh thuộc  hộ nghèo trong cơ sở dục nghề nghiệp dành cho thương binh, người khuyết tật.

Bên cạnh đó, Nghị định cũng quy định thời gian cấp học bổng chính sách được cấp hai lần trong một năm học, mỗi lần cấp 06 tháng. Lần thứ nhất cấp vào tháng 10 và lần thứ hai cấp vào tháng 03.

Chi tiết xem tại Nghị định 84/2020//NĐ-CP có hiệu lực ngày 01/09/2020.

Ty Na

Gởi câu hỏi

373

Văn bản liên quan