Quy định cần biết về kiểm toán, quyết toán dự án hoàn thành

Trong năm 2016, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ký ban hành Thông tư 32/2016/TT-BNNPTNT quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý.

Theo đó, trong công tác kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước do Bộ NNPTNT quản lý, Thông tư 32 đưa ra một số lưu ý như sau:

  • Tất cả các dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A phải thực hiện kiểm toán Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành trước khi trình Bộ thẩm tra, phê duyệt quyết toán.

  • Đối với dự án nhóm B, nhóm C chỉ thực hiện kiểm toán Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành khi có yêu cầu của Bộ NNPTNT.

  • Đối với dự án đã được Kiểm toán Nhà nước thực hiện kiểm toán:

    • Trường hợp Kiểm toán Nhà nước thực hiện kiểm toán và phát hành báo cáo kiểm toán đảm bảo đủ nội dung quy định tại Điều 12 Thông tư 09/2016/TT-BTC thì cơ quan thẩm tra quyết toán sử dụng kết quả báo cáo kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước làm căn cứ để thẩm tra, không thuê kiểm toán độc lập để kiểm toán quyết toán dự án;

    • Trường hợp Kiểm toán Nhà nước thực hiện kiểm toán chưa đủ các nội dung quy định tại Điều 12 Thông tư 09/2016/TT-BTC, chủ đầu tư lựa chọn nhà thầu kiểm toán độc lập để kiểm toán bổ sung theo yêu cầu của Bộ. Cơ quan chủ trì thẩm tra sử dụng kết quả báo cáo kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước và kết quả báo cáo kiểm toán của kiểm toán độc lập làm căn cứ để thẩm tra quyết toán dự án.

Xem các quy định liên quan tại Thông tư 32/2016/TT-BNNPTNT có hiệu lực từ ngày 15/12/2016.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

69

Văn bản liên quan