Quy định cần chú ý khi thành lập Hội đồng lựa chọn dự án sản xuất phim

Mới đây, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ký ban hành Thông tư 03/2020/TT-BVHTTDL quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng lựa chọn dự án sản xuất phim có sử dụng ngân sách nhà nước.

Thành lập Hội đồng lựa chọn dự án sản xuất phim (hình minh họa)

Theo Thông tư 03/2020/TT-BVHTTDL, chủ đầu tư ra quyết định thành lập Hội đồng lựa chọn dự án sản xuất phim có sử dụng ngân sách nhà nước sau khi nhận được văn bản của các cơ quan, đơn vị đề cử nhân sự tham gia Hội đồng, trong đó bao gồm cả việc thành lập Tổ Chuyên gia giúp việc Hội đồng.

Chủ đầu tư giao Cơ quan lựa chọn dự án đề xuất cơ cấu nhân sự tham gia Hội đồng và tổ giúp việc Hội đồng. Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị cử nhân sự tham gia Hội đồng phải đảm bảo nhân sự có chuyên môn trong lĩnh vực sản xuất phim, thực hiện theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 7 Thông tư này.

Các thành viên Hội đồng, Tổ Chuyên gia giúp việc Hội đồng làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Trường hợp cần phải thay đổi thành viên Hội đồng, nhân sự tham gia Tổ chuyên gia giúp việc Hội đồng vì lý do sức khỏe, thuyên chuyển công tác, chuyên môn hoặc lý do bất khả kháng thì Cơ quan lựa chọn dự án có văn bản gửi cơ quan, đơn vị cử nhân sự đề nghị cử nhân sự mới và đề nghị Chủ đầu tư xem xét quyết định điều chỉnh, bổ sung hoặc thành lập Hội đồng mới thay thế.

Xem thêm quy định liên quan tại Thông tư 03/2020/TT-BVHTTDL có hiệu lực từ 6/8/2020.

Thu Ba

 

Gởi câu hỏi

135

Văn bản liên quan