Quy định chung về cơ sở có hoạt động dược không vì mục đích thương mại

Thông tư 07/2018/TT-BYT đã được Bộ Y tế đã ban hành quy định chi tiết một số điều về kinh doanh dược của Luật dược và Nghị định 54/2017/NĐ-CP.

Theo đó, cơ sở có hoạt động dược không vì mục đích thương mại được Thông tư 07 quy định như sau:

1. Cơ sở có hoạt động dược không vì mục đích thương mại là cơ sở không đăng ký hoạt động theo Luật doanh nghiệp, có hoạt động dược bao gồm các cơ sở sau đây:

  • Đơn vị sự nghiệp;
  • Cơ sở thuộc lực lượng vũ trang có tham gia cung ứng dịch vụ theo cơ chế tự chủ tài chính hoặc định giá theo quy định của Chính phủ không thuộc trường hợp quy định tại điểm d Khoản 1 Điều 35 Luật dược;
  • Khoa dược của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; kho bảo quản vắc xin, thuốc của các cơ sở tiêm chủng mở rộng.

2. Hoạt động dược không vì mục đích thương mại bao gồm các hoạt động sản xuất, pha chế, chế biến, bảo quản, vận chuyển, cấp phát thuốc, nguyên liệu làm thuốc, kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc, thử tương đương sinh học của thuốc, thử thuốc trên lâm sàng.

3. Việc đánh giá đáp ứng Thực hành tốt của cơ sở có hoạt động dược không vì mục đích thương mại thực hiện theo quy định về Thực hành tốt do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành. Cơ sở hoạt động dược không vì mục đích thương mại thực hiện thực hành tốt theo lộ trình quy định tại Điều 142 Nghị định 54/2017/NĐ-CP.

Xem thêm hồ sơ, thủ tục công bố cơ sở kinh doanh có tổ chức kệ thuốc tại Thông tư 07/2018/TT-BYT có hiệu lực từ ngày 01/6/2018.

- Thanh Lâm -

Gởi câu hỏi

1,025

Văn bản liên quan