Quy định chung về công nghiệp quốc phòng

Vừa qua, Chính phủ ban hành Nghị định 46/2009/NĐ-CP Hướng dẫn một số điều của Pháp lệnh công nghiệp quốc phòng

công nghiệp quốc phòng, Nghị định 46/2009/NĐ-CP

Quy định chung về công nghiệp quốc phòng (ảnh minh họa)

Theo đó, các quy định chung về công nghiệp quốc phòng được quy định trong Nghị định 46/2009/NĐ-CP như sau:

Tiêu chí để được công nhận là cơ sở công nghiệp quốc phòng:

 • Được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định thành lập theo quy định của pháp luật;

 • Đủ điều kiện, thủ tục tham gia hoạt động công nghiệp quốc phòng theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ;

 • Được Nhà nước đặt hàng hoặc giao kế hoạch để sản xuất, cung ứng một hoặc một số sản phẩm, chi tiết sản phẩm, dịch vụ phục vụ quốc phòng, an ninh.

Hoạt động liên doanh, liên kết của cơ sở công nghiệp quốc phòng nòng cốt:

 • Cơ sở công nghiệp quốc phòng nòng cốt được liên doanh, liên kết với các tổ chức kinh tế trong nước thuộc mọi thành phần kinh tế và các tổ chức, cá nhân nước ngoài để sản xuất các sản phẩm phục vụ quốc phòng, an ninh trên nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, cùng có lợi.

 • Mọi hoạt động liên doanh, liên kết kinh tế đều được thực hiện bằng hợp đồng theo quy định của pháp luật.

 • Nghiêm cấm cơ sở công nghiệp quốc phòng nòng cốt bán, cho mượn, cho thuê tư cách pháp nhân trong các hoạt động kinh tế.

 • Khi liên doanh, liên kết với tổ chức, cá nhân nước ngoài để sản xuất sản phẩm phục vụ quốc phòng, các cơ sở công nghiệp quốc phòng nòng cốt phải chấp hành quy định của pháp luật về hợp tác quốc tế tại Điều 5 của Pháp lệnh Công nghiệp quốc phòng và tại Điều 2 Nghị định 46/2009/NĐ-CP. Trong hoạt động liên doanh, liên kết cần:

  • Xác minh rõ đối tác nước ngoài thông qua sự thẩm tra của các cơ quan chức năng có thẩm quyền của Nhà nước, đặc biệt trong các vấn đề có liên quan đến an ninh quốc gia;

  • Ưu tiên gọi vốn đầu tư nước ngoài vào các lĩnh vực và ngành mà các cơ sở công nghiệp quốc phòng có thế mạnh, các lĩnh vực cần có công nghệ cao hoặc lĩnh vực vừa phục vụ quốc phòng, vừa phục vụ kinh tế.

Xem chi tiết tại Nghị định 46/2009/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 27/6/2009.

Long Bình

Gởi câu hỏi

22

Văn bản liên quan