Quy định chung về hoạt động tạo lập thị trường trong chứng khoán

Đây là nội dung đáng chú ý được nêu tại Dự thảo Thông tư hướng dẫn giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, trái phiếu doanh nghiệp, chứng quyền có bảo đảm được niêm yết, đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch chứng khoán.

giao dịch tạo lập thị trường, dự thảo thông tư

Quy định chung về hoạt động tạo lập thị trường trong chứng khoán (ảnh minh họa)

Theo đó, để thực hiện giao dịch tạo lập thị trường thì cần tuân thủ các quy định quy định trong Dự thảo Thông tư hướng dẫn về giao dịch trên thị trường chứng khoán. Cụ thể:

+ Nguyên tắc thực hiện:

  • Thành viên giao dịch tham gia tạo lập thị trường phải trung thực và thiện chí khi thực hiện chức năng tạo lập thị trường vì mục tiêu bảo đảm thị trường hoạt động hiệu quả, ổn định;

  • Tùy vào điều kiện thị trường, thành viên giao dịch tham gia tạo lập thị trường phải luôn duy trì yết giá hai chiều hoặc được yết giá một chiều đối với mã chứng khoán đã đăng ký tạo lập thị trường theo quy chế của Sở giao dịch chứng khoán. Mã chứng khoán cần tạo thanh khoản, thời hạn tạo lập thị trường, phương thức yết giá, giới hạn chênh lệch giá giữa giá chào mua và giá chào bán, tỷ lệ báo giá, thời gian duy trì báo giá, các trường hợp được tạm ngừng giao dịch thực hiện theo quy chế của Sở giao dịch chứng khoán và hợp đồng tạo lập thị trường;

  • Thành viên giao dịch tham gia tạo lập thị trường chỉ được đặt lệnh giới hạn cho các giao dịch tạo lập thị trường. Thành viên giao dịch tham gia tạo lập thị trường được đồng thời thực hiện giao dịch tạo lập thị trường và tự doanh nhưng phải bảo đảm nguyên tắc về giá theo Quy chế do Sở giao dịch chứng khoán ban hành.

+ Thẩm quyền quản lý:

  • Sở giao dịch chứng khoán có quyền chấm dứt hoặc đình chỉ hoạt động tạo lập thị trường của thành viên giao dịch đối với một hoặc một số chứng khoán trong trường hợp thành viên giao dịch không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trách nhiệm và vi phạm các điều khoản khác của hợp đồng theo Quy chế của Sở giao dịch chứng khoán.

  •  Sở giao dịch chứng khoán có trách nhiệm xây dựng và ban hành Quy chế hướng dẫn hoạt động tạo lập thị trường sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Xem chi tiết Dự thảo Thông tư hướng dẫn về giao dịch trên thị trường chứng khoán.

Long Bình

Gởi câu hỏi

47

Văn bản liên quan