Quy định hợp nhất hướng dẫn về chức danh nghề nghiệp đối với viên chức

Mới đây, Bộ Nội vụ đã ban hành Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BNV hợp nhất các Thông tư quy định về chức danh nghề nghiệp và thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức.

Ảnh minh họa

Theo đó, văn bản này được hợp nhất bởi các văn bản sau đây:

- Thông tư 12/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định về chức danh nghề nghiệp và thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/02/2013

- Thông tư 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2019.

Với văn bản hợp nhất này, người đọc có thể thuận tiện theo dõi đầy đủ các nội dung về chức danh nghề nghiệp và thay đổi chức danh nghề nghiệp của viên chức cũng như các nội dung sửa đổi, bổ sung mà không cần phải xem đồng thời 2 văn bản khác nhau.

Xem chi tiết nội dung về chức danh nghề nghiệp và thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức tại: Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BNV được hợp nhất ngày 03/7/2019.

Nguyễn Trinh 

Gởi câu hỏi

5,806

Văn bản liên quan